Poznaj nas

Nasza oferta

Prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska

Nasze rozległe doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska pozwala, aby w pełni profesjonalny i wszechstronny sposób doradzać przedsiębiorcom i podmiotom publicznym w zakresie polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska w sprawach dotyczących całego spektrum regulacji środowiskowych, związanych z uzyskaniu decyzji środowiskowych, emisjami do środowiska – również w procesach inwestycyjnych- odpowiedzialnością za szkody w środowisku, prawem wodnym, jak również korzystaniem z wód i jej ochroną, gospodarką wodnościekową, handlem uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, ochroną przed hałasem, gospodarką odpadami i remediacji, jakością gleby i ziemi, szkodami i rekultywacją, promieniowaniem elektromagnetycznym, wydobywaniem kopalin ze złóż oraz ochroną krajobrazu.

Swoim klientom zapewniamy kompleksowe reprezentację w postępowaniach przed organami Ochrony Środowiska, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądami Powszechnymi, oraz w kontaktach ze służbami Komisji Europejskiej, zapewniając jednocześnie współpracę z najlepszymi doradcami techniczno-środowiskowymi.

Dla naszych Klientów opiniujemy i sporządzamy analizę dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, audyty środowiskowe a także przygotowujemy wnioski i inną niezbędną dokumentację do organów administracji w zakresie materialnego prawa ochrony środowiska.

Close

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę prawną z zakresu zamówień publicznych. Zarówno Wykonawcom jak i Zamawiającym udzielamy wsparcia prawnego na każdym etapie postępowania.  Przygotowujemy i przeprowadzamy postępowania w sprawie udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, postępowań w sprawie udzielania zamówień sektorowych oraz postępowań w sprawie zamówień sektorowych.  Kompleksowo doradzamy w zakresie zamówień elektronicznych, innowacyjnych, środowiskowych lub społecznych.

Reprezentujemy Wykonawców przy ubieganiu się o zamówienia publiczne, koncesje na roboty budowlane lub usługi albo zawarcie umowy partnerstwa publiczno-prywatnego jak również w sporach z Zamawiającymi lub Koncesjonariuszami.

Pomagamy w przygotowywaniu ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów umów o zamówienie publiczne, wezwań do udzielenia wyjaśnień lub uzupełnienia oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, zawiadomień o czynnościach zamawiającego, protokołów postępowania, ale i zapewniamy wsparcie prawne w samym ubieganiu się o realizację zamówień publicznych.
W imieniu Zamawiających przygotowujemy i przeprowadzamy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W imieniu Koncesjonariuszy prowadzimy postępowania w sprawie zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Na zlecenie Naszych Klientów przygotowujemy audyt powiązań pomiędzy Zamawiającym a jednostką podległą w celu ustalenia czy zachodzą podstawy do udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki w ramach zamówień „in-house”,  a także audyt procedur zamówieniowych stosowanych przez Zamawiających.

Wydajemy opinie dotyczące statusu danego podmiotu w świetle przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności w zakresie posiadania statusu podmiotu prawa publicznego, a także o dopuszczalności zastosowania trybów wyjątkowych: zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, negocjacji bez ogłoszenia. Opiniujemy o dopuszczalności zastosowania wyłączenia spod obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przygotowujemy opinie aktów wewnętrznych u Zamawiających dotyczących udzielania zamówień publicznych, w szczególności wyłączonych spod ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nasz zespół prawny zapewnia również pomoc w ewentualnym dochodzeniu roszczeń z tytułu poniesionych szkód w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w związku z realizacją zamówienia.

W ramach oferty z zakresu zamówień publicznych, realizujemy również pomoc prawna na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Reprezentujemy Zamawiających i Wykonawców, Koncesjodawców i Koncesjonariuszy w postępowaniach odwoławczych i skargowych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami okręgowymi.

Close

Kontrakty budowlane

Kontrakty budowlane

Nasze wszechstronne doświadczenie w zakresie prawa budowlanego sprawia, iż każda sprawa Naszych Klientów – zarówno Zamawiających jak i Wykonawców – prowadzona jest w sposób profesjonalny i kompleksowy. Oferujemy wsparcie prawne na każdym etapie projektu budowlanego – negocjujemy z pozycji inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, opiniujemy i sporządzamy umowy o roboty budowlane, prace projektowe czy o generalne wykonawstwo wraz z pakietem zabezpieczeń wykonania umów i zobowiązań gwarancyjnych. Oferujemy wsparcie inwestorom i wykonawcom w zakresie roszczeń z gwarancji lub rękojmi.

Doradzamy Swoim Klientom w zakresie kontraktów budowlanych i inwestycyjnych, w kwestii finansowania ze środków publicznych i zagranicznych oraz wszelkich problemów prawnych i wątpliwości dotyczących uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych.

Reprezentujemy Klientów Kancelarii w postępowaniach administracyjnych przed organami nadzoru budowlanego oraz w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.  Sporządzamy wnioski, skargi i odwołania od decyzji wydanych przez organy I instancji, a także skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Close

Planowanie przestrzenne i Prawo budowlane

Planowanie przestrzenne i Prawo budowlane

Dla naszych Klientów – zarówno podmiotów prywatnych jak i jednostek publicznych – świadczymy usługi w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego i innych regulacji dotyczących specjalnych obszarów i każdego etapu procesu inwestycyjnego.

Przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości, doradzamy w zakresie optymalnego usunięcia negatywnych wyników takich analiz, doradzamy w zakresie lokalizacji inwestycji, w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz w kwestiach administracyjno-prawnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych.

Bazując na naszym doświadczeniu, cieszymy się zaufaniem Klienta i pozycją eksperta w obsłudze prawnej w zakresie doradztwa przy procesie budowlanym, obejmującym opracowywanie, analizę i negocjowanie kontraktów budowlanych oraz umów o prace projektowe. Doradzamy również w procesie uchwalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Naszym Klientom oferujemy wsparcie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ochronie interesów właścicieli nieruchomości związanych z procedurą uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych.

Reprezentujemy Klientów przed sądami, organami nadzoru budowlanego a także organami administracji publicznej i samorządowej.

Close

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne

W tak różnorodnej gałęzi prawa oferujemy Naszym Klientom kompleksową pomoc prawną, zarówno przy sporządzaniu wniosków, skarg, skarg kasacyjnych, odwołań, zażaleń, podań, uzyskiwanie koncesji, licencji, zezwoleń, uzyskiwaniu stosownej dokumentacji, zezwoleń na pobyt na terytorium RP czy rozwiązywaniu innych problemów administracyjnych.

Jesteśmy ekspertami w szeroko rozumianym obszarze procedur administracyjnych w szczególności zaś spraw dotyczących prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego i nieruchomości. Udzielamy porad prawnych w zakresie procesu postępowania administracyjnego, na każdym jego etapie.

Nasze bogate i wszechstronne doświadczenie pozwala nam w pełni profesjonalnie reprezentować zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorców przed organami administracji rządowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi – Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Close

Spory sądowe i arbitrażowe

Spory sądowe i arbitrażowe

Nasze wszechstronne doświadczenie procesowe sprawia, iż jesteśmy przygotowani do profesjonalnej i skutecznej reprezentacji Naszych Klientów w procesach sądowych obejmujących niemal wszystkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań, reprezentując ich przed sądami powszechnymi zarówno pierwszej jak i drugiej instancji, sądami administracyjnymi, arbitrażowymi, polubownymi a także przed Sądem Najwyższym.

Oferujemy wsparcie prawne na każdym etapie postępowania; oceniamy celowość, zakres i tryb koniecznych do podjęcia działań, przygotowujemy dokumentację procesową, zapewniamy rzetelną informację o podejmowanych działaniach, a także elastycznie dostosowujemy się do potrzeb Klienta w razie zmiany okoliczności w toku postępowania.

Nasza Kancelaria posiada bogatą praktykę w prowadzeniu sporów sądowych, w szczególności w spawach z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego, administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych.

Close

Infrastruktura i transport

Infrastruktura i transport

Naszym Klientom – Wykonawcom, Podwykonawcą o także Dostawcom realizującym inwestycje infrastrukturalne lub świadczącym usługi transportowe – zapewniamy wsparcie prawne na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Przygotowujemy i negocjujemy umowy, dokumentacje kontraktową, doradzamy w przypadku zgłoszeń roszczeń.

Oferujemy pomoc prawną w kwestiach związanych budową dróg, autostrad, linii kolejowych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych oraz w innym zakresie związanym z bieżącą działalnością.

Eksperci naszego zespołu prawnego ocenią ewentualne ryzyko związane z potencjalną lokalizacją i zapewnią kompleksową pomoc prawną w kwestiach decyzji administracyjnych, procesu uzyskania decyzji środowiskowej, a także oceny obowiązków oraz kosztów wynikające z realizacji warunków określonych decyzją środowiskową.

Przygotowujemy odwołania, skargi i skargi kasacyjne. Reprezentujemy również Naszych Klientów przed sądami powszechnymi, komisjami rozjemczymi oraz sądami polubownymi w sporach związanych z realizacją kontraktów.

Close

Energetyka

Energetyka

Oferujemy, popartą doświadczeniem, w pełni profesjonalną obsługę prawną z zakresu prawa energetycznego przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów działających w sektorze energetycznym.  Naszą specjalizacją prawa energetycznego jest ujęcie kontekstu środowiskowego – przy etapie procesu inwestycyjnego i dalej przy wymogach konstrukcyjnych budowli i instalacji energetycznych.
Dla naszych Klientów sporządzamy opinie i dokonujemy analiz z zakresu prawa energetycznego, monitorujemy bieżące zmiany w przepisach i przygotowujemy wariant zabezpieczenia Klienta przed konsekwencjami planowanych zmian.

Doradzamy w oparciu o dogłębną znajomość sektora energetycznego z zakresu gazownictwa, ciepłownictwa, elektroenergetyki jak i paliw, w kwestii związanych zarówno z wytwarzaniem, wydobyciem, dystrybucją, magazynowaniem czy obrotem.

Wspieramy Klienta w procesie uzyskiwania koncesji, przygotowywaniu taryf, uzyskiwaniu świadectw, wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych jak i przy przygotowywaniu umów.

Reprezentujemy naszych Klientów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz przy procedurze odwoławczej przez Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Close

Aktualności

  

Nowa publikacja Piotra Otawskiego

 

Z przyjemnością informujemy, iż nakładem wydawnictwa C.H. BECK ukazał się Komentarz do Ustawy o elektromobilności i  paliwach alternatywnych, którego współautorem jest jeden z Partnerów naszej Kancelarii – dr Piotr Otawski.

 

Ten praktyczny komentarz w przystępny sposób przeprowadzi przez proces wdrożenia  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z  22.10.2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz określenia warunków rozwoju i zasad rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie oraz zasad świadczenia usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania pojazdów napędzanych gazem ziemnym, określenia obowiązków podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i  obowiązków informacyjnych, a także stworzenia zasad funkcjonowania stref czystego transportu.

 

Mimo swojego specjalistycznego charakteru publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców –  adwokatów i radców prawnych, szeroko rozumianych przedsiębiorców transportowych i  obsługujących ich prawników, jednostek samorządu terytorialnego wprowadzających transport hybrydowy, doradców podatkowych,

a także dla posiadaczy pojazdów elektrycznych i hybrydowych czy miłośników rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu.

 

Szczegółowe informacje o publikacji znajdują się na stronie internetowej BECK.

 

Kontakt

Zadzwoń

+48 502 703 702

NIP 9512404136

REGON 363502068

Odwiedź nas

ul. Aleja Niepodległości 221/2

02-087 Warszawa

Wyślij e-mail

kancelaria@kancelariaodj.pl

Numer konta bankowego

mBank, nr konta: 40 1140 2004 0000 3402 7742 6722